รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวะ พระนครเหนือ-ระยอง 2560

รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวะ พระนครเหนือ-ระยอง 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2559 – 27 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ – ใช้วุฒิ ม.6

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและบานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ – ใช้วุฒิ ปวช.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและบานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา หรือชลบุรี อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ในจังหวัดข้างต้น
 • วุฒิ ม.6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • วุฒิ ปวช.
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • วุฒิ ม.6
  • 62 คน
  • (หน้า 3)
 • วุฒิ ปวช.
  • 33 คน
  • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์