รับตรง60 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 2560

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤศจิกายน 2559 – 8 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 4)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • คอมพิวเตอร์
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการกีฬา
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-การประมง
   • เทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ม.6 ปวช.3 ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ สอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: