โครงการรับตรง จีนศึกษา, อินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง จีนศึกษา, อินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา และสาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2556 – 24 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • จีนศึกษา — 100 คน
 • อินเดียศึกษา — 80 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีจนถึงวันยื่นใบสมัคร
  • IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL:
   • CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป
   • PBT (paper-based test) 400 คะแนนขึ้นไป
   • IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง – ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 24 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • สมัครทางไปรษณีย์ – ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 10 มกราคม 2557 (โดยถือเอาวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ