TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง60 ยื่นคะแนน GAT/PAT ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • คหกรรมศาสตร์
   • เทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์-การจัดการผลิตและคุณภาพ
   • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์-เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
   • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบกราฟิกและอินโฟ
   • นาฏยศิลป์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • นาฏยศิลป์ศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • สื่อสารมวลชน
   • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสา่รองค์การ
   • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การประกอบการธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัณชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ – ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,461 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบปฏิบัติ-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอรเน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ป้ายกำกับ: