รับตรง60 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

รับตรง60 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 29 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ชีวเคมี
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
  • สารสนเทศสถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • กีฏวิทยา
  • วิทยาโรคพืช
  • ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • พืชสวน
  • พืชไร่
  • การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • การประมง
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • ภาษาตะวันออก-ภาษาจีน
  • ภาษาตะวันออก-ภาษาญี่ปุ่น
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 6)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การตลาด
  • (หน้า 7)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การจัดการการคลัง
  • การจัดการงานช่างและผังเมือง
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ธุรกิจระดับโลก
  • การตลาดระหว่างประเทศ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาเขตหนองคาย
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท 6 สายสามัญ ภายใต้โครงการ วมว.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนพ ไม่ต่ำกว่า 25%
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 264 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตรเอง ที่ หน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือก กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: