รับตรง60 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2560

รับตรง60 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2559 – 10 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมพานิชนาวี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 12, 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 12, 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติ
   • เคมี
   • จุลชีววิทยา
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • (หน้า 12, 6)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทั่วไป
   • การปกครองท้องถิ่น
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 13, 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
   • กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
  • (หน้า 13, 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ศาสนาและปรัชญา
  • (หน้า 13, 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • พลศึกษา
  • (หน้า 13, 7)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การติดต่อสื่อสาร
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • (หน้า 13, 7)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 13, 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีการเกษตร-ด้านพืช
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 13, 7)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 14, 9)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว ภาคปกติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • (หน้า 14, 10)
 • คณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี-ดนตรีไทย
   • ดนตรี-ดนตรีสากล
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
   • ศิลปการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 14, 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับตนเอง ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 91 คน
 • (หน้า 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: