รับตรง60 เด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

รับตรง60 เด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ธันวาคม 2559 – 23 มกราคม 2560
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การตลาด
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • (หน้า 8)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-พลศึกษาและสุขศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์ศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 11)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาจังหวัด กรุงเทพฯ สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์
 • สมัครต้องเป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 210 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)
 • (ค่าเทอม หน้า 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์