รับตรง60 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560

รับตรง60 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2560

โครงการจัดตั้งววิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 25 เมษายน 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือ 2559
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • หรือผลการสอบอื่นๆเทียบเคียง และ ผลการสอบ GAT/PAT 2
 • ผู้สมัครกลุ่ม 7 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก และนครสวรรค์
  • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน 7 จังหวัดข้างต้น และมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือบิดา หรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในจังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • หรือบิดา หรือมารดาทำงานอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยให้คณะกรรมการพื้นที่รับรอง
 • ผู้สมัครกลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนาเป็นผู้สมัครทั่วประเทศ
  • เป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนทั่วประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่ม 7 จังหวัด – 20 คน
 • กลุ่ม ไม่จำกัดภูมิลำเนา – 15 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครสวรรค์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5