รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)

รับตรง60 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560 (4 รอบ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (4 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 1 ธันวาคม 2559 – 23 มกราคม 2560
 • รอบที่ 2 : 28 มกราคม – 27 มีนาคม 2560
 • รอบที่ 3 : 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560
 • รอบที่ 4 : 20 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • (หน้า 2)
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 3)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • (หน้า 4)
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • ออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 – 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,220 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
ป้ายกำกับ: