โครงการรับตรง ม.อัสสัมชัญ (ABAC) 2557

โครงการรับตรง ม.อัสสัมชัญ (ABAC) 2557

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2556 – 1 มีนาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการประกันภัย
  • สาขาวิชาการจัดการ(กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์)
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม
  • สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
  • สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • คณะดนตรี
  • สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
  • สาขาวิชาการแสดงดนตรี

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ