รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร-ศรีราชา 2560

รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร-ศรีราชา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2559 – 20 มกราคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมต่อเรือ 15 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ 15 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 20 คน
  • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายอุตสาหกรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรืออาชีวศึกษาสายฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
  • ศึกษาในสายวิทย์-ทุกสาย หรืออาชีวศึกษาสายฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • จะต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ และรับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 70 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบพลศึกษา และว่ายน้ำ
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์