รับตรง60 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 (ปรับปรุง/สาขาวิชา)

รับตรง60 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 (ปรับปรุง/สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง/สาขาวิชา)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ธันวาคม 2559 – 20 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
   • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
   • เครื่องกล-โปรแรกมภาษาไทย
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
   • โยธา-โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ใหม่)
   • เครื่องกล-โปรแรกมภาษาอังกฤษ (ใหม่)
  • (หน้า 13, 133)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
  • (หน้า 18)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีจักรกลการเกษตร-เครื่องจักรกลเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 19)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 21)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์ประยุกต์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • (หน้า 21)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบภายใน
   • ออกแบบเซรามิก
   • ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 22)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรพิเศษนานาชาติ
   • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ. ปราจีนบุรี
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 24)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ-แม่พิมพ์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมควบคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิตเครื่องเรือน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการการผลิต
   • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 27)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 31)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 31)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 32)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 32)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 33)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 64)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร-เครื่องจักรกลเกษตร
  • (หน้า 65)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 66)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
  • (หน้า 63)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการเชื่อม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบเครื่องกล
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบแม่พิมพ์
   • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เทคโนโลยียานยนต์
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิคส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • (หน้า 67)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 69)
 • (หลักสูตรการศึกษา หน้า 88, 92)

คุณสมบัติ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 14)
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
  • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 35)
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
  • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 71)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)
 • (ข้อมูลทุนการศึกษา หน้า 89)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: