TCAS/รับตรง61 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

รับตรง60 หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 1 มีนาคม 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาเพื่ออาชีพ
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • เศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรสองภาษา ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด หรือผลสอบอื่นเทียบเท่า
 • หากมีผลการสอบ SAT, TOEFL, IELTS, CU-TEP ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับพิจารณายกเว้นการสอบ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 70 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก หรือยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7