รับตรง60 พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรสองภาษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง60 พัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรสองภาษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 1 มีนาคม 2560
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
   • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
   • อัญมณีและเครื่องประดับ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
   • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
   • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
   • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • หากมีผลการสอบ SAT, TOEFL, IELTS, CU-TEP ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับพิจารณายกเว้นการสอบ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 28 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก หรือยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์