รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560

รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก หลักสูตร 4 ปี
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
   • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมสรรพาวุธ
   • วิศวกรรมสำรวจ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เคมีประยุกต์ทางทหาร
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • บริหารรัฐกิจ
   • บริหารทั่วไป
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 18 ปี
 • เป็นชายโสด
 • (หน้า 9, 21)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบพลศึกษา
 • (หน้า 12, 32)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 44)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45