โครงการรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2557

โครงการรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปวส. และปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2556 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • สงขลา
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยรัตภูมิ
 • วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 • วิทยาเขตตรัง
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
  • วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ http://regisdb.rmutsv.ac.th/admission/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ