รับตรง60 +ทุน โควตาเรียนดี/กิจกรรมพิเศษ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2560

รับตรง60 +ทุน โควตาเรียนดี/กิจกรรมพิเศษ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาเรียนดี กิจกรรมพิเศษ และทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • พลศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
   • การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 9)
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • บัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • ธุรกิจโรงแรม
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ดนตรี
   • ศิลปกรรม
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ภาษาจีน
   • การพัฒนาชุมชน
   • การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 11)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  • (หน้า 12)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • การประมง
   • สัตวศาสตร์
   • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สถิติประยุกต์
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 14)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 15)
 • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • ประเภทโควตาเรียนดี และทุนเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • ประเภทโควตากิจกรรมพิเศษ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1443 คน
 • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 6)
 • (เงื่อนไขประเภททุนเรียนดี หน้า 16, 18)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: