รับตรง60 V to U คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง60 V to U คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง โครงการ V to U คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 2, 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการการโรงแรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม คหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการชั้น 1 อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์