รับตรง60 ปวส./ป.ตรี/ป.โท ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2560

รับตรง60 ปวส./ป.ตรี/ป.โท ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 3, 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • (หน้า 15)
  • ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • (หน้า 16)
  • ป.ตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-สมทบ
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ-สมทบ
   • (หน้า 17)
  • ป.โท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโยธา-สมทบ
   • (หน้า 18)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ป.ตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 19)
  • ป.ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การเงิน
   • (หน้า 19)
  • ป.ตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
   • การบัญชี-สมทบ
   • (หน้า 19)
  • ป.ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การตลาด
   • การตลาด-สมทบ
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์-สมทบ
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม-สมทบ
   • (หน้า 19)
  • ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนานย่อม
   • (หน้า 21)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ป.ตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • การโรงแรม
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • (หน้า 22)
  • ป.ตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • อาหารและโภชนาการ
   • ธุรกิจคหกรรมศาสตร
   • (หน้า 22)
  • ป.ตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล-สมทบ
   • (หน้า 22)
  • ป.ตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • อาหารและโภชนาการ
   • (หน้า 22)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • ป.ตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
   • (หน้า 23)
  • ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-สมทบ
   • เทคโนโลยีปิโตรเลียม
   • (หน้า 23)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ป.ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การผังเมือง
   • (หน้า 24)
  • ป.ตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • (หน้า 24)
  • ป.ตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
   • ทัศนศิลป์
   • (หน้า 24)
 • วิทยาลัยรัตภูมิ
  • ป.ตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • (หน้า 25)
  • ป.ตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • (หน้า 25)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ช่างยนต์
   • ช่างไฟฟ้า
   • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12)
 • (ค่าเทอม หน้า 13)
 • (ข้อมูลรายวิชาและวันเวลาสอบ หน้า 27)
 • (รายละเอียดวิชาสอบ หน้า 32)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8, 9, 10, 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์