รับตรง60 เกษตรพันธุ์ใหม่ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 เกษตรพันธุ์ใหม่ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยวิธีพิเศษ โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 ธันวาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • พืชศาสตร์ 20 คน
  • สัตวศาสตร์ 30 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 20 คน
  • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือเสนอเรียงความ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครในโครงการแนะแนวสัญจร
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์