รับตรง60 กฎหมายธุรกิจ/นานาชาติ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 กฎหมายธุรกิจ/นานาชาติ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • แบบที่ 1
  • 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • แบบที่ 2
  • 1 ธันวาคม 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TU-GET — 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL
   • Internet-based — 61 คะแนน หรือ
   • Computer-based — 173 คะแนน หรือ
   • Paper-based — 500 คะแนน หรือ
  • IELTS — 6 คะแนน
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • แบบที่ 1 (Track 1) 60 คน
 • แบบที่ 2 (Track 2) 60 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • แบบที่ 1 (Track 1)
  • ยื่นผลการสอบ SAT
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • แบบที่ 2 (Track 2)
  • สอบคัดเลือกโดยคณะ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7