รับตรง60 อังกฤษ-อเมริกันศึกษา/นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 อังกฤษ-อเมริกันศึกษา/นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS — 6.0 หรือ
  • TOEFL (Internet-based) — 61 หรือ
  • TU-GET — 500 หรือ
  • SAT เก่า (Critical Reading) — 350 หรือ
  • SAT ใหม่ (Evidence – Based Reading & Writing) — 350 หรือ
  • ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 70% และสังคมอย่างน้อย 50%
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ประมาณ 100 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6