รับตรง61 หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2561 (รอบ 2)

โครงการรับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 ธันวาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
 • 23 ธันวาคม 2556 – 21 มีนาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรปริญญาตรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี)
   • วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
   • วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
   • วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
 • หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
   • วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
   • วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง)
 • หลักสูตรอนุปริญญา
  • หลักสูตรอนุปริญญา สาขานายช่างบำรุงอากาศยาน
  • หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
   • วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน
   • วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน

คุณสมบัติ

 • หลักสูตรปริญญาตรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี)
   • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการเรียน (ม.4-ม.5) รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.25
   • หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการเรียน (ม.4-ม.5) รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.25
   • หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25
   • สายตาไม่บอดสี
 • หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  • หรือ จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้
   • การควบคุมการจารจรทางอากาศ (ATC)
   • สื่อสารการบิน (CO)
   • การบำรุงรักษาอากาศบาน (AM)
   • อนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL)
   • การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (AI)
   • การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM)
 • หลักสูตรอนุปริญญา
  • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการเรียน (ม.4-ม.5) รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.25
   • หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25
  • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการเรียน รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.25
   • หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 โดย
    • ผู้สมัครหลักสูตรอนุปริญญาสาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน จะต้องสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, เครื่องกล, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    • ผู้สมัครหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบินและหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน จะต้องสำเร็จการศึกษาสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สายตาไม่บอดสี

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.catc.or.th/
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20