รับตรง60 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง60 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบเทียบเข้า คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบเข้า
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่แต่ละวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม
  • สาขาศิลปกรรม, จิตรกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การผลิตวีดีทัศน์, การถ่ายภาพมัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคนิคคอมพิวเตอร์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์