รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 ความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 ความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 3)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 3)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ประเภทวิทย์
  • ประเภทศิลป์
  • (หน้า 6)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 7)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 7)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลงานทางด้านกีฬาในระดับชาติในชนิดกีฬาที่ได้ระบุไว้ ดังนี้
  • กรีฑา ว่ายน้ำ ยิงปืน เทควันโด ยูโด ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาน เปตอง เรือพาย
 • มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาในระดับชาติโดยพิจารณาผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ GAT PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นประวัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์