รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 เด็กดีมีที่เรียน ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 เด็กดีมีที่เรียน ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี และเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์ สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 2)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
  • เศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
  • (หน้า 5)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 6)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • (หน้า 6)
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 7)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน และแต่ละโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อได้เพียง 1 คน เท่านั้น
 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกคณะ
 • (หน้า 2, 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ยื่นแฟ้มผลงาน และ/หรือ สอบคัดเลือกอื่นๆตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์