รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 สังคมเพื่อสังคม ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 สังคมเพื่อสังคม ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการสังคมเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT
 • เป็นผู้ริเริ่มทำกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม หรือมีส่วนรับผิดชอบอย่างสำคัญในการจัดโครงการเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณะ โดยมีหนังสือรับรอง
 • หากมีทักษะด้านภาษา เช่นภาษาถิ่น ชาติพันธุ์ ภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาที่สาม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์