รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 วิศวะสู่ชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 วิศวะสู่ชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการวิศวะสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา 2 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 2 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 2 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 2 คน
  • วิศวกรรมเหมืองแร่ 1 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 คน
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศ-สองภาษา 1 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • นักเรียนชั้นม.4-5-6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • รายได้ของครอบครัวผู้สมัครน้อยกว่า 200,000 ต่อปี และรายได้ของผู้ส่งเสียค่าใช้จ่ายผู้สมัครน้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน 5 เปอร์เซ็นต์แรกของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะกลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.25
 • มีผลการสอบ PAT 1 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT 3 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
 • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรอง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 12 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน ตามคุณสมบัติข้างต้น
 • สำรวจสภาพฐานะครอบครัว
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์