รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 สำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 สำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือบนพื้นที่สูงในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน/องค์กร เช่น โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรอื่นๆ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์