รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 ทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 ทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต
 • เป็นทายาทโดยกำเนิดของนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหนังสือรับรอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลียกลุ่มสาระคณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์