รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 ความสามารถพิเศษสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 ความสามารถพิเศษสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • สื่อสารการตลาด
  • วารสารศาสตร์
  • ศิลปะการละครและสื่อสารบันเทิง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารมวลชนในแต่ละสาขาดังนี้
  • สื่อสารการตลาด : มีประสบการณ์และผลงานการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด
  • วารสารศาสตร์ : มีประสบการณ์และผลงานการผลิตข่าวหรือสารคดี
  • ศิลปะการละครและสื่อสารบันเทิง : มีประสบการณ์และผลงานการแสดงหรือการผลิตเนื้อหาบันเทิง
  • มีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ เช่น การพูด การเขียน การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการออกแบบหรือผลิตสื่อ เป็นต้น
 • ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน โดยโรงเรียนละไม่เกิน 3 คนเท่านั้น
 • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT 1 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • หรือ มีผลการสอบ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
  • หรือ มีผลการสอบ PAT 7 ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์