โครงการรับตรง PSU Smart Students for ASEAN ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

โครงการรับตรง PSU Smart Students for ASEAN ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

คณะเทคโนโลยีและสงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการ PSU Smart Students for ASEAN เพี่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนดีจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศ — 40 คน
 • สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ — 40 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ — 40 คน
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม — 40 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม — 40 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556
 • มีดัชนีเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีดัชนีสะสม (GPA) รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.5) ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • หรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก

จำนวนรับ

 • รวม 200 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านอีเมล์ ที่ phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th
 • สมัครด้วยตัวเองในวันเวลาราชการ ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ