รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-พื้นฐานวิทยาศาสตร์
  • นิติศาสตร์-พื้นฐานคณิตศาสตร์
  • นิติศาสตร์-พื้นฐานศิลปศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกฏหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น การตอบปัญหา ประกวดเรียงความ หรือบทความ ฯลฯ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด และเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ส่งเอกสารเพียง 3 กิจกรรมที่ดีที่สุด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ดังนี้
  • รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ — GAT / PAT 2
  • รูปแบบที่ 2 พื้นฐานคณิตศาสตร์ — GAT / PAT 1
  • รูปแบบที่ 3 พื้นฐานศิลปศาสตร์ — GAT / PAT 7 (เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง)
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์