รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560

รับตรง60 การจัดการการสื่อสาร/นานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Verbal Section) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม CU-AAT ส่วน Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน
  • Old SAT (Critical Reading) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม SAT ส่วน Critical Reading และ Math ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน
  • New SAT (Evidence-Based Reading & Writing) และได้คะแนนรวม SAT ส่วน Evidence-Based Reading & Writing และ Math ไม่ต่ำกว่า 980 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6