รับตรง60 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2560

รับตรง60 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น
  • TOEFL, IELTS, CU-TEP
 • มีผลคะแนนทดสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น
  • CU-AAT, Old SAT, New SAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 150 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5