รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.80
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม
 • สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์