รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
 • (หน้า 4, 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • (หน้า 7)
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • (หน้า 8)
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 9)
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • (หน้า 10)
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 13)
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 16)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 17)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 18)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาตส์
  • (หน้า 20)
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกม
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • (หน้า 21)
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 22)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4, 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์