รับตรง60 โควตาคณะดำเนินการเอง คณะพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง60 โควตาคณะดำเนินการเอง คณะพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 17 มีนาคม 2560
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

โควตาที่เปิดรับ และคุณสมบัติ

 • โควตาสู่เส้นทางใหม่ในวิชาชีพการพยาบาล
  • จำนวน 5 คน
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมสายวิทย์-คณิตเท่านั้น
  • มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
  • (หน้า 2)
 • โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน 3 คน
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทย์-คณิตเท่านั้น
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • (หน้า 3)
 • โควตาสู่วิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • จำนวน 2 คน
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย โปรแกรมวิทย์-คณิตเท่านั้น
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • (หน้า 4)
 • โควตาแววผู้นำ
  • จำนวน 5 คน
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทย์-คณิต ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ละกลุ่มสาระวิชา ไม่น้อยกว่า 2.50
  • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
  • ผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการ อย่างน้อย 3 วัน โดยมีหนังสือรับรอง
  • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานหลักสูตรและจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7