TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง60 ช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 17 มีนาคม 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตพื้นที่ จ. มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกโดยคณะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานหลักสูตรและจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5