รับตรง60 +ทุน นร.จากการประกวด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร-ศรีราชา 2560

รับตรง60 +ทุน นร.จากการประกวด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร-ศรีราชา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT 3 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
 • หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ มีผลจากการแข่งขันข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) โดย
   • ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รองสอง) และผ่านได้รับทุนรอบสอง หรือผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
   • ผลการแข่งขันสามารถย้อนหลังกลับไปได้ ไม่เกิน 3 ปี
  • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ ระหว่างการศึกษาในระดับ ม.ปลาย
  • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือนานาชาติอื่นๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่จัดโดยสมาคม หน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา
 • หลักสูตรอื่นๆ
  • ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ระหว่างการศึกษาในระดับ ม.ปลาย
 • (หน้า 2)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 12 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6