TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง60 ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบความถนัดและทัศนคติต่อวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขนุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7