รับตรง60 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)

รับตรง60 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 30 คน
  • สาขาวิชาจีนศึกษา 30 คน
  • สาขาวิชาไทยศึกษา 30 คน
  • สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือก
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5 6