รับตรง60 ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ว.วิทย์ฯการแพทย์ฯจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560

รับตรง60 ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ว.วิทย์ฯการแพทย์ฯจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2559 – 23 มกราคม 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1 : นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • TOEFL / IELTS / CU-TEP หรืออื่นๆ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
  • มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • GAT / PAT 1 / PAT 2
   • หรือ SAT (Math & Bio)
 • กลุ่มที่ 2 : นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • TOEFL / IELTS / CU-TEP หรืออื่นๆ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
  • มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • GAT / PAT 1 / PAT 2
   • หรือ SAT (Math & Bio)
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มที่ 1 : นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 10 คน
 • กลุ่มที่ 2 : นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป 20 คน
 • (รวม 30 คน)
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6