TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 โควตาบุตรเกษตรกร คณะเกษตร ม.เกษตร-กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กําแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์ 110 คน
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 10 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 10 คน
  • สัตวศาสตร์ 15 คน
 • (หน้า 3, 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • จะต้องมีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตร โดยมีหนังสือรับรอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 145 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 6, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9