รับตรง60 ประเภทสอบคัดเลือก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2560

รับตรง60 ประเภทสอบคัดเลือก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปวส. และปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2559 – 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ ระดับ ปวส. – วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรพาณิชยกรรม 2 ปี
   • การบัญชี
   • การเงิน
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม 2 ปี
   • ช่างโยธา
   • ช่างโลหะ
   • ช่างกลโรงงาน
   • ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • ช่างยนต์
   • ช่างจักรกลหนัก
   • ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
   • ช่างไฟฟ้า
   • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 24)

สาขาที่เปิดรับ ระดับ ปริญญาตรี – วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
   • วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
   • สถิติประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีโลจิสติกส์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 32)
 • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์-จิตรกรรม/ประติมากรรม/ศิลปะภาพพิมพ์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • ออกแบบเซรามิก
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • การจัดการผังเมือง
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 35)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
   • การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 39)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสำรวจ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
   • วิศวกรรมวัสดุ-โลหการ
   • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • วิศวกรรมการผลิต
  • (หน้า 42)

สาขาที่เปิดรับ ระดับ ปริญญาตรี – วุฒิ ปวส.

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
  • (หน้า 54)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การเงิน
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 55)
 • คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • (หน้า 57)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11, 12, 68)
 • (ระดับ ปวส. – วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า หน้า 28)
 • (ระดับ ปริญญาตรี – วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า หน้า 45)
 • (ระดับ ปริญญาตรี – วุฒิ ปวส. หน้า 61)
 • (ค่าเทอม หน้า 18)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • (หน้า 13, 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์