รับตรง60 นักเรียนโครงการ วมว. พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง60 นักเรียนโครงการ วมว. พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 พฤศจิกายน 2559 – 4 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 7)
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 8)
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-พลังงาน/เศรษฐศาสตร์/และสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • (หน้า 9)
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • (หน้า 10)
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์กำลัง/และพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 11)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 12)
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • (หน้า 13)
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 15)
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 16)
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • (หน้า 17)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • (หน้า 18)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 19)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • (หน้า 20)
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • (หน้า 21)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล
  • เทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกม
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • (หน้า 22)
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 23)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-หลักสูตรนานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (ใช้คะแนน IELTS, TOEFL-IBT, CU-TEP หรือ RMIT ยื่นประกอบด้วย)
  • (หน้า 24)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
  • โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ \\\\\\\”มหาวิทยาลัยบูรพา\\\\\\\” จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-เฉพาะบางสาขาวิชา
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ-บางสาขาวิชา
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์