TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

  • 5 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
  • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 75 คน
    • หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 35 คน
    • หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 10 คน
    • หลักสูตรภูมิศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 20 คน
    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17 คน
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการสอบ TU STAR ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

  • รวม 157 คน
  • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 5)
  • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9