โครงการรับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา พร้อมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1-3 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
  • ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับที่ 4-7 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยี
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการ
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 2-3 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://web.reg.tu.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์