รับตรง60 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

รับตรง60 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อ (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 8)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT โดยมีคะแนน GAT ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 529 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน-เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ฯ
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์