TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 คณะวิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 31 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / CU-TEP
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) / Old or New SAT (Math) + SAT II (Math 2)
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-ATS / SAT II (Physics และ Chemistry)
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 200 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7